Årsmöte 22 april!

Kallelse till Årsmöte!

Agapes Vänner Uddevalla Munkedal Tanum är en ideell förening. Det betyder att vi är en grupp av människor som förenas av en idé. Vi är inte bundna till något parti eller religion.

Vi vill hjälpa flyktingar, särskilt ensamkommande, med asylprocessen, boende, hälsa, skola, mående och framtid i “våra” kommuner.

En förening ska ha ett årsmöte en gång om året. Har vi skött oss och gjort vad vi lovat? Både när det gäller pengar och verksamhet. Hur vill vi jobba vidare?

Personer ska väljas till styrelsearbetet.

Rösta får alla medlemmar som betalt årsavgiften göra.

Torsdagen 22 april 2020 kl 18, Uddevalla församlingshem

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12.Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt tre suppleanter för ett år.

13.Val av två revisorer samt 1 suppleant.

 1. Val av valberedning
 2. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 3. Övriga frågor.