Årsmöte

Årsmöte

Agapes Vänner är en ideell förening.

Det betyder att det är en grupp av människor som förenas av en idé. Vi är inte bundna till något parti eller religion. Vi vill hjälpa flyktingar, särskilt ensamkommande, med asylprocessen, boende, hälsa, skola och mående i ”våra” kommuner.

Föreningen ska försöka skaffa gruppboenden och värdfamiljer, samt stötta ungdomarna vad gäller hälsa, skola, kläder, fritid mm. Vi vill medverka till en naturlig och varaktig integration. Hur detta är formulerat kan man läsa om i föreningens stadgar, www.agapesvanner.com

En förening ska ha ett årsmöte en gång om året. Då ska personer, som valts till det, undersöka om föreningen har skött sig och gjort vad den lovat. Både när det gäller pengar och verksamhet. Styrelsen ska också berätta hur man vill jobba vidare. Personer ska väljas till styrelsen. Rösta får alla medlemmar som betalt årsavgiften göra.

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
  8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12.Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt tre suppleanter för ett år.

13.Val av två revisorer samt 1 suppleant.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.

Torsdagen 25 april kl 18, Margretegärdeskolan, Uddevalla

Välkomna!