Gymnasielagen

Den 7 juni 2018 röstade Riksdagen igenom förslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Detta ger en möjlighet för ca. 9 000 unga att få stanna i Sverige och studera. Bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2018.

Detta krävs:

1.Sökandens första ansökan om uppehållstillstånd ska ha registrerats hos Migrationsverket med registreringsdatum den 24 november 2015 eller tidigare.

2. Det har, eller borde ha, anvisats en kommun som ska ordna boendet, (dvs. sökanden ska inte ha bedömts som uppenbart vuxen när hen sökte asyl). Även om Migrationsverket vid asylansökningstillfället bedömt den sökande som uppenbart vuxen kan man ändå omfattas av reglerna om Migrationsverket, vid tidpunkten för utvisningsbeslutet, bedömer att den sökande har gjort sin uppgivna ålder sannolik och att hen därmed var minderårig när hen sökte asyl.

3. Beslutet om utvisning har fattats, eller skulle annars ha fattas, 15 månader eller senare från registreringsdatumet men tidigast den 20 juli 2016.

4. Beslutet om utvisning har fattats, eller skulle annars ha fattas, när utlänningen är 18 år eller äldre.

5. Sökanden befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå görs.

6. Sökanden studerar eller har för avsikt att studera i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, på heltid på en annan motsvarande utbildning eller på heltid på en sammanhållen yrkesutbildning inom komvux eller särvux.

Vilket betyder:

Ansökan om asyl ska ha gjorts senast 24 november 2015.

Handläggningstiden innan Migrationsverkets beslut ska uppgå till minst 15 månader.

Den som söker ska ha registrerats som minderårig när hen sökte asyl men hunnit bli vuxen.

Den som söker skall planera för studera, detta kommer gå att intyga i ansökningsformuläret.

Den sökande skall befinna sig i Sverige när den ansöker

Ansökan kommer bara att kunna göras en gång under en viss tid på 3 månader (1 juli – 30 sep.) och det ska röra sig om en i lagen uppräknad utbildning.

Den som ansöker behöver inte ta sig personligen till Migrationsverket för utredning, utan hela ansökningsprocessen, från ansökan till beslut, är i normalfallet skriftlig.

Den som har överklagat sitt asylärende till domstol ska ändå vända sig till Migrationsverket med ansökan. Verket vidarebefordrar sedan till domstolen.

Det är fråga om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, TUT. Det är bara om personen efter avslutade studier lyckas få ett arbete inom 6 månader som permanent uppehållstillstånd kan beviljas.

Individuell studieplan

Det är ett dokument som talar om att du studerar. I den står det vilka ämnen du studerar och hur länge du har studerat. Det är en rektor eller någon annan som jobbar på skolan som skriver ett sådant dokument när du ber om det. På skolverket.se finns exempel på hur det kan se ut. Det kostar inget att få ett en individuell studieplan.

Be om din studieplan innan sommarlovet!

Vilka berörs inte?

De som inte sökt asyl senast den 24 november 2015.

De som var över 18 år när de sökte asyl.

De som av Migrationsverket vid ansökningstillfället ansågs uppenbart vuxna och därmed genast vid ansökan fick sin ålder uppskriven och där Migrationsverket i samband med utvisningsbeslutet inte frångick denna bedömning.

De vars handläggningstid av asylansökan är kortare än 15 månader.

De som var eller är under 18 år när beslut att avslå asylansökan fattades/fattas.

De som inte längre befinner sig i Sverige.

Få hjälp!

Vi kommer att ordna träffar dit ni kan komma för att få hjälp med att göra er ansökan efter 1 juli när lagen börjar gälla.

Läs här på hemsidan för att få information om detta.

Jätteviktigt att söka om uppehållstillstånd så snart som möjligt efter 1 juli.

Det kommer finnas blanketter för att använda för att ansöka på Migrationsverkets hemsida from 1 juli