Om oss

Situationen för de flesta av de ca 35 000 ensamkommande unga, som kom till Sverige hösten 2015, har blivit allt mer problematisk. Många har blivit åldersuppskrivna eller hunnit fylla 18 år under den långa asylprocessen. Många väntar fortfarande på sitt första beslut, medan många andra fått avslag.

I och med 18-årsdagen, verklig eller genom åldersuppskrivning, så förändras situationen drastiskt. Den unge förlorar både god man och socialsekreterare. Migrationsverket tar över ansvaret, eftersom den unge betraktas som vuxen. Det blir nu Migrationsverkets ansvar att anvisa boende för den unge.

Konsekvensen i vårt område blir att många nu tvingas flytta till Restad Gård i Vänersborg eller till något annat av Migrationsverkets boende någon annan stans i landet.

Problemen med detta är många. Den unge, som efter ett tidigare turbulent liv, nu börjat rota sig med skolgång, fritidsaktiviteter och vänner riskerar allt detta pg a praktiska problem.

För att underlätta i denna situation startades den ideella föreningen Agapaes Vänner i Uddevalla, Munkedal och Tanum den 6 november 2017 med målsättning att hjälpa de unga ensamkommande att bo kvar i hemkommunen och att ge stöd under asylprocessen.

OM OSS

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

En stödgrupp för ensamkommande över 18 år, eller åldersuppskrivna. Målsättning att bo kvar i hemkommunen, Uddevalla, Munkedal, Tanum. Stöd under asylprocessen.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har till ändamål att främja flyktingars, särskilt ensamkommandes, situation vad gäller asylprocessen,  boende, hälsa, skola och mående i kommunerna Uddevalla, Munkedal och Tanum.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skaffa gruppboenden, frivilliga volontärhem för flyktingar, stödja enskilda individer  vad gäller hälsa, skola, kläder, fritid mm samt verka för en naturlig och varaktig integration i det svenska lokalsamhället i våra kommuner.

Vi vill vara en demokratisk kraft och verka för ett varmt och solidariskt samhälle och driva opinion för detta. Föreningen vill vara ett nätverk och ett samverkansorgan och samarbetar med ideella föreningar och organisationer som verkar för denna förenings ändamål.

Kallelse till Årsmöte!

Agapes Vänner Uddevalla Munkedal Tanum är en ideell förening. Vi är en grupp människor förenade av en idé. Vi är inte bundna till något parti eller religion.

Vi vill hjälpa flyktingar, särskilt ensamkommande, med asyl, boende, hälsa, skola, mående, arbete och framtid i “våra” kommuner.

En förening ska ha ett årsmöte en gång om året. Har vi skött oss och gjort vad vi lovat? Både när det gäller pengar och verksamhet. Hur vill vi jobba vidare?

Personer ska väljas till styrelsearbetet.

Rösta får alla medlemmar som betalt årsavgiften göra.

Torsdagen 13 april 2021 kl 18, via Internet (zoom) 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
 8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12.Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt tre suppleanter för ett år.

13.Val av två revisorer samt 1 suppleant.

 1. Val av valberedning
 2. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 3. Övriga frågor.

Välkomna!