Om oss

Situationen för de flesta av de ca 35 000 ensamkommande unga, som kom till Sverige hösten 2015, har blivit allt mer problematisk. Många har blivit åldersuppskrivna eller hunnit fylla 18 år under den långa asylprocessen. Många väntar fortfarande på sitt första beslut, medan många andra fått avslag.

I och med 18-årsdagen, verklig eller genom åldersuppskrivning, så förändras situationen drastiskt. Den unge förlorar både god man och socialsekreterare. Migrationsverket tar över ansvaret, eftersom den unge betraktas som vuxen. Det blir nu Migrationsverkets ansvar att anvisa boende för den unge.

Konsekvensen i vårt område blir att många nu tvingas flytta till Restad Gård i Vänersborg eller till något annat av Migrationsverkets boende någon annan stans i landet.

Problemen med detta är många. Den unge, som efter ett tidigare turbulent liv, nu börjat rota sig med skolgång, fritidsaktiviteter och vänner riskerar allt detta pg a praktiska problem.

För att underlätta i denna situation startades den ideella föreningen Agapaes Vänner i Uddevalla, Munkedal och Tanum den 6 november 2017 med målsättning att hjälpa de unga ensamkommande att bo kvar i hemkommunen och att ge stöd under asylprocessen.

OM OSS

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

En stödgrupp för ensamkommande över 18 år, eller åldersuppskrivna. Målsättning att bo kvar i hemkommunen, Uddevalla, Munkedal, Tanum. Stöd under asylprocessen.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen har till ändamål att främja flyktingars, särskilt ensamkommandes, situation vad gäller asylprocessen,  boende, hälsa, skola och mående i kommunerna Uddevalla, Munkedal och Tanum.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att skaffa gruppboenden, frivilliga volontärhem för flyktingar, stödja enskilda individer  vad gäller hälsa, skola, kläder, fritid mm samt verka för en naturlig och varaktig integration i det svenska lokalsamhället i våra kommuner.

Vi vill vara en demokratisk kraft och verka för ett varmt och solidariskt samhälle och driva opinion för detta. Föreningen vill vara ett nätverk och ett samverkansorgan och samarbetar med ideella föreningar och organisationer som verkar för denna förenings ändamål.

 

Årsmöte

Agapes Vänner är en ideell förening.

Det betyder att det är en grupp av människor som förenas av en idé. Vi är inte bundna till något parti eller religion. Vi vill hjälpa flyktingar, särskilt ensamkommande, med asylprocessen, boende, hälsa, skola och mående i ”våra” kommuner.

Föreningen ska försöka skaffa gruppboenden och värdfamiljer, samt stötta ungdomarna vad gäller hälsa, skola, kläder, fritid mm. Vi vill medverka till en naturlig och varaktig integration. Hur detta är formulerat kan man läsa om i föreningens stadgar, www.agapesvanner.com

En förening ska ha ett årsmöte en gång om året. Då ska personer, som valts till det, undersöka om föreningen har skött sig och gjort vad den lovat. Både när det gäller pengar och verksamhet. Styrelsen ska också berätta hur man vill jobba vidare. Personer ska väljas till styrelsen. Rösta får alla medlemmar som betalt årsavgiften göra.

  1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  2. Fastställande av röstlängd för mötet.
  3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
  5. Fastställande av dagordning.
  6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets /räkenskapsåret.
  8. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
  9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
  10. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets /räkenskapsåret.

11.Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.

12.Val av två styrelseledamöter för en tid av 2 år, samt tre suppleanter för ett år.

13.Val av två revisorer samt 1 suppleant.

14.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

15.Övriga frågor.

Torsdagen 25 april kl 18 2019, Margretegärdeskolan, Uddevalla

Välkomna!